Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2013

2574 6ac9 420
1320 1594 420
Reposted fromcaramina caramina viavoty voty
3185 14d7 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianataliablus nataliablus

Ugly hair + ugly face + ugly smile + ugly voice + ugly body = me

Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianataliablus nataliablus
just write to me..please
— please
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny
7246 f122 420
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir vianadzienie nadzienie
8884 3bd6 420
5335 f266 420
Najgorsze jest zobaczyć obojętność w oczach, które kochasz .
Reposted frommylifee mylifee viakapitandziwny kapitandziwny

Nikogo nie obchodzisz dopóki nie jesteś piękny albo martwy.

6915 7131 420
Reposted fromnataliablus nataliablus
część mnie lubi wspominać o tobie
— attack
Reposted fromfeels feels vianadzienie nadzienie
Sa­mot­ność niszczy na­wet tych naj­silniej­szych.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaparrtyzant parrtyzant
7293 e8d8 420
Reposted fromniefajna niefajna vianataliablus nataliablus
Reposted fromcarly carly viakapitandziwny kapitandziwny
7824 f0ec 420
Reposted fromcoldworld coldworld viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl